Kallelse till extra årsmöte.

17 maj 2018
Kallelse till extra årsmöte i Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 28 MAJ 2018 Tid 18:30 – 20:00 Plats: Konferensen

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet
4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
5. Fastställande av dagordning och procedurregler
6. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av två år samt en suppleant till styrelsen.
7. Avslutande av det extrainkallade årsmötet.

VÄLKOMNA!

PDF:
Kallelse extra Årsmöte 180528
Valberedningens förslag inför extra årsmöte 28 maj 2018